Energie Nederland

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Begripsomschrijvingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

EnergieNederland handelend onder de naam: EnergieNederland, de website energieenederland.nl overige websites die doorlinken naar energieenederland.nl en de ondersteunende diensten door EnergieNederland;

Contractant: degene die een contract af wil sluiten via EnergieNederland  met één van de deelnemende Energieleveranciers, Waterleveranciers, Internet Service Providers en/of ADSL-networkoperators, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;

Leverancier: Energieleverancier, Waterleverancier, (ADSL) Leverancier met wie de contractant na tussenkomst van EnergieNederland  een overeenkomst heeft aangegaan, waarop de algemene voorwaarden van de energieleverancier, waterleverancier, (ADSL) Leverancier van toepassing zijn.

Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan door EnergieNederland  één of meer diensten worden verricht;

Diensten: de door EnergieNederland te verrichten diensten zoals informatieverstrekking, automatische postcodecontrole, bemiddeling tussen contractant en leveranciers, verkoop van energie-, water-, ADSL en andere breedbanddiensten en verkoop van hardware en overige producten.

Zaken: de bemiddeling tussen de contractant die een overeenkomst heeft gesloten met één van de leveranciers en deze leveranciers door EnergieNederland.


Artikel 2: Onderwerp
EnergieNederland verricht één of meer diensten zoals omschreven in de overeenkomst. Wijzigingen in de omvang en/of de inhoud van een dienst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zullen alsdan onderdeel uit maken van de overeenkomst.


Artikel 3: Bepalingen
Door gebruik te maken van de diensten van EnergieNederland  verklaart u kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor EnergieNederland  niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden.

De dienstverlening van EnergieNederland aan contractant stopt nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende leveranciers dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de leverancier. Na aansluiting dan wel afwijzing van het via EnergieNederland aangevraagde abonnement bij de leverancier is er geen sprake meer van een overeenkomst in welke hoedanigheid dan ook tussen EnergieNederland en contractant en kan contractant vervolgens geen aanspraak meer maken op de door EnergieNederland geleverde diensten, dit ter beoordeling van EnergieNederland.


Artikel 4: Medewerking door de contractant
De contractant zal voorzover zulks redelijkerwijs nodig is zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Hij zal o.a. noodzakelijke gegevens aan EnergieNederland verstrekken, aan werknemers van EnergieNederland of aan door EnergieNederland ingeschakelde derden en zal maatregelen treffen zodat Energie Nederland haar diensten naar behoren kan verlenen.

De werknemers van EnergieNederland of van de door EnergieNederland ingeschakelde derden zullen zich houden aan de toegangsregelingen en/of veiligheidsmaatregelen van de contractant, zoals aangegeven in de overeenkomst.


Artikel 5: Geheimhouding
Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Login-gegevens en paswoorden dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de contractant en mogen nooit openbaar gemaakt worden op wat voor manier dan ook.


Artikel 6: Eigendom en intellectuele eigendomsrechten
De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom van zaken en programmatuur, en/of van de intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die EnergieNederland aanwendt bij het verrichten van de dienst.

De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de overeenkomst door EnergieNederland  vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten bij EnergieNederland. De contractant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Indien derden met betrekking tot de zaken, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de contractant hen ter stond van de rechten van EnergieNederland op de hoogte te stellen. De contractant dient EnergieNederland terstond in te lichten.


Artikel 7: Tarieven
Alle op EnergieNederland vermelde tarieven zijn afkomstig van de leveranciers en zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn genoemd in Euro’s en zijn indien niet specifiek vermeld inclusief 21% BTW. Tarieven zoals abonnementskosten, netwerkkosten, belastingen, aansluitkosten, modemkosten en andere gerelateerde kosten zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Contractanten die door de leverancier daadwerkelijk zijn geactiveerd zullen vanaf het moment van afsluiten geen relatie meer hebben met Eneregie Nederland, contractanten zullen door de betreffende Internet Service Provider op de hoogte worden gehouden van tussentijdse wijzigingen in de tarieven. EnergieNederland zal hier verder geen invloed op uit kunnen oefenen en kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden en verantwoordelijk worden gehouden.


Artikel 8: Beschikbaarheid van energie-, water- en ADSL diensten
Alle zoekresultaten op EnergieNederland zijn onder voorbehoud en zijn afhankelijk van een groot aantal externe factoren zoals, maar niet beperkt tot: vertraging door derden, technische haalbaarheid met betrekking tot aanwezige telefoonlijnen, foutieve informatie in de database en / of website van de leveranciers en de afstand tussen het aansluitpunt van de contractant en de daarbij behorende wijkcentrale. EnergieNederland kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie met betrekking tot de al dan niet correcte weergave van beschikbaarheid voor de postcode van contractant. Contractant kan dan ook nooit een schadeclaim indienen bij EnergieNederland aangezien EnergieNederland zich niet verantwoordelijk stelt voor onjuiste informatie, u stemt hier automatisch mee in als u gebruik maakt van de diensten van EnergieNederland zoals vermeld in de algemene voorwaarden.


Artikel 9: Betaling
De leverancier brengt de door de contractant verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door de leverancier aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de nota. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn van 30 dagen gelden. Betalingen zullen door de leverancier worden verwerkt zonder tussenkomst van EnergieNederland. EnergieNederland kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen tussen contractant en de leverancier en niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg hiervan.

Indien de contractant niet tijdig heeft betaald, deelt de leverancier hem of haar dit schriftelijk mede en stelt daar bij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.


Artikel 10: De overeenkomst
De overeenkomst tussen contractant en EnergieNederland wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en EnergieNederland wordt na verloop van de in afhandeling dan wel in aanvraag zijnde abonnementen en / of verhuisberichten van contractant bij de betreffende leverancier automatisch beëindigt.

De overeenkomst tussen contractant en de leverancier wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en de Leverancier wordt na verloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend verlengd met een modelcontract voor onbepaalde tijd tegen een variabel tarief.

De Leveranciers en de contractant kunnen de overeenkomst uitsluitend opzeggen, met inachtneming van het in de door EnergieNederland verstrekte algemene voorwaarden van de Leverancier bepaalde, tegen en na het verstrijken van de overeengekomen (verlengings)termijn tenzij:

• met de contractant anders is overeengekomen;
• de contractant er voor kiest de contractueel overeengekomen boete in geval van tussentijdse beeindiging van de overeenkomst te voldoen;
• zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6, derde lid of artikel 13, derde lid onder b.

De opzegging dient rechtstreeks te geschieden bij de Leverancier met inachtneming van een termijn zoals aangegeven in de door EnergieNederland verstrekte leveringsvoorwaarden van de Leverancier, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 11: Ontbinding
Elk der partijen genoemd in artikel 1 is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij:

• surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
• b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.


Artikel 12: Aansprakelijkheid
EnergieNederland is niet aansprakelijk voor schade die de contractant lijdt door tekortkomingen van EnergieNederland bij de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

De contractant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal EnergieNederland vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.


Artikel 13: Statistische informatie
De EnergieNederland websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de EnergieNederland website(s) (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de EnergieNederland (s) gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten e

andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de EnergieNederland website(s) kunt benutten. Door gebruik te maken van de EnergieNederland website(s) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Artikel 14: Privacy beleid
Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy beleid van EnergieNederland. Ons volledige privacy beleid is na te lezen op deze pagina.


Artikel 15: Slotbepaling
EnergieNederland heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

Indien EnergieNederland de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal EnergieNederland de wijzigingen tijdig bekend maken via de de verschillende informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Zij treden alsdan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.

Met betrekking tot algemene voorwaarden van leveranciers:

Leverancier kan zonder tussenkomst van EnergieNederland haar algemene voorwaarden wijzigen en zal deze zelf kenbaar maken aan de contractant, EnergieNederland heeft geen invloed op beslissingen van Leverancier en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld dan wel verantwoordelijk worden gehouden;

indien de contractant een wijziging in de algemene voorwaarden van Leverancier niet wenst te accepteren, kan hij of zij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen bij de Leverancier indien dit is opgenomen in de algemene voorwaarden van de Leverancier waarmee contractant een overeenkomst aangaat;

opzeggen dient te gebeuren bij de Leverancier volgens de in de algemene voorwaarden van Leverancier vermelde voorwaarden, opzegging van uw overeenkomst met Leverancier dient niet bij EnergieNederland te worden ingediend.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.